جزیره سریلانکا

جزیره سریلانکا
شهرها
 دامبولا
دامبولا
سیگیریا
سیگیریا
شهر زیبای کندی
شهر زیبای کندی
کلمبو
کلمبو
گاله
گاله

زبان : سینهالی / تامیل
جمعیت : ۱۹٬۶۶۸٬۰۰۰
وسعت : ۶۵٬۶۱۰کیلومتر مربع
واحد پول : روپیه سریلانکا

سریلانکا

 صنعـت گردشـگری، 20درصـد تولیـد ناخالـص ملـی در سـریلانکا را تشـکیل مـی دهـد. آمارهـای موجـود، نشـان مـی دهـد کـه ورود نزدیـک بـه 600 هـزار گردشـگر در سـال بـه سـریلانکا، نزدیـک بـه 600 میلیـون دلار بـرای ایـن کشـور در آمـد در پـی داشـته اسـت.

جزیــره ســریلانکا بــا مســاحت 65 هــزار و 625 کیلومتــر مربــع در اقیانــوس هنــد در منتهی الیــه آســیای جنوبــی قــرار دارد. ســریلانکا در فاصلــه 19 کیلومتــری هنــد واقــع و توســط تنگــه ”پالــک“ از ایــن کشــور جــدا شــده اســت. ایــن کشــور بــا 6/19 میلیــون نفــر جمعیــت دارای 19 اســتان و 25 شــهر بــزرگ اســت. شــهر کلمبــو پایتخــت و یکــی از مهمتریــن بنــادر تجــاری ســریلانکا در غــرب ایــن جزیــره واقــع گردیــده اســت. شــهر ”جایاوارداناپـورا“ در 20کیلومتـری شـرق کلمبـو نیـز بـه عنـوان پایتخـت سیاسـی سـریلانکا در نظــر گرفتــه شــده اســت.

کنـدی“، ”جفنـا“، بنـدرترینکومالـی“، ”باتیکـوال“، ”پوتـام“، ”دهـی والا “ دیگـر شـهر هـای مهــم ســریلانکا محســوب میشــوند. ”روپیــه“ واحــد پــول سریلانکاســت. نیــروی کار، منسـوجات، چـای، گردشـگری و سـنگ هـای قیمتـی عمـده صـادرات سـریلانکا را تشـکیل مــی دهنــد. نزدیــک بــه 90 درصــد از مــردم ســریلانکا نیــز باســواد هســتند. تعطیــلات رســمی در ســریلانکا 26 روز اســت کــه ســه روز عیــد ســعید فطــر، عیــد قربــان و عیــد میــلاد پیامبــر نیــز تعطیــل رســمی ایــن کشــور محســوب میشــوند.تور سریلانکا

گوناگونـی آب وهوایـی در سـریلانکا ایـن کشـور را به“جزیـرهای بـرای تمـام فصـول“ تبدیـل کــرده اســت. نزدیکــی ســریلانکا بــه خــط اســتوا ســبب شــده اســت کــه فصــول مختلــف بــه معنــی واقعــی در ایــن کشــور مشــاهده نشــود و درجــه حــرارت در تمــام مــدت ســال در ایــن کشــور تقریبــا بیــن 28تــا 32 درجــه ســانتیگراد باشــد. نواحــی جنــوب و جنــوب غربــی سـریلانکا دارای آب وهـوای گـرم و مرطـوب و مناطـق شـمالی و شـرقی ایـن جزیـره گـرم و خشـک اسـت. آب وهـوای نواحـی مرکـزی سـریلانکا کـه منطقـه ای کوهسـتانی اسـت معتـدل مـی باشـد. سـریلانکا همچنیـن در معـرض وزش دو نـوع بـاد موسـمی قـرار دارد کـه نتیجـه وزش چنیـن بـاد هایـی اعتـدال هـوا و ریـزش بـاران اسـت.

سـریلانکا از نظـر منسـوجات، کشـوری بسـیار ارزان قیمـت مـی باشـد و مـی تـوان بـا حداقل بها لباسـهای بسـیار مرغوبـی را خریـداری کـرد. یکـی از مهمتریـن محصـوالت صادراتـی سـریلانکا سـنگهای قیمتـی و نیمـه قیمتـی مـی باشـد کـه معروفتریـن آنهـا یاقـوت سـتاره دار اسـت. از دیگـر محصـوالت مهـم سـریلانکا چـای، گیاهـان دارویـی و ادویـه مـی باشـد کـه از نظـر چـای بهتریـن تولیـد چـای دنیـا را در دسـت دارد و از نظـر ادویـه بـا هنـد رقابـت مـی کنـد. قیمـت غذا در سـریلانکا ماننـد ایـران مـی باشـد و بـا 30 دلار مـی تـوان یـک وعـده غـذای بسـیار خـوب و لوکـس در هتـل 5 سـتاره صـرف کـرد. در سـطح شـهر مـی تـوان از رسـتوران هـای مـک دونالد و کـی اف سـی اسـتفاده کـرد کـه یـک وعـده غـذا در آنهـا حـدود 5 تـا 10 دلار مـی باشـد.

از نظـر آب و هـوا سـریلانکا کشـوری تـک فصـل اسـت و از نظـر درجـه حـرارت در تمـام طـول سـال یکسـان مـی باشـد تنهـا وجـود بـاران موسـمی در فصـل تابسـتان اسـت کـه آن را متمایـز مـی کنـد. طبیعـت سـریلانکا بسـیار زیباسـت و پوشـیده از جنـگل هـای اسـتوایی مـی باشـد. از نظـر میـوه هـای منطقـه حـاره ای بسـیار غنـی اسـت و یکـی از جاذبـه هـای سـریلانکا پوشـش گیاهـی و میـوه هـای آن اسـت کـه بسـیار ارزان قیمـت مـی باشـد. لباسـهایی کـه در سـریلانکا  مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد بایـد لباسـهای تابسـتانه نخـی باشـد. نکتـه مهمـی کـه در ایـران بـه درسـتی فهمیـده نشـده اسـت ایـن اسـت کـه بـه رغـم توسـعه نیافتگـی سـریلانکا ، مـردم آن فقیـر نیسـتند و همـه آنهـا در حـال کار کـردن مـی باشـند و از ایـن نظـر بـا هنـد قابـل مقایسـه نیسـت. بطوریکـه در دو شـهر اصلـی سـریلانکا یعنـی کلمبـو و کنـدی تقریبـا متکـدی وجـود نـدارد و همـه بـه نوعـی مشـغول کار هسـتند.  سـریلانکا بــا داشــتن ســواحلی زیبــا، مــوزه هــای فــراوان، گالــری هــا و همچنیــن فرهنــگ ویـژه ای کـه دارد یکـی از بزرگتریـن مقاصـد گردشـگری در آسـیای شـرقی اسـت.

جاذبـه هـای گردشـگری در ایـن کشـور باعـث غوطـه ور شـدن گردشـگران در لذتـی وصـف ناپذیـر مـی شـود. لذتــی کــه تعریــف آن بــرای دیگــران باعــث رونــق گرفتــن صنعــت توریســم در ایــن ناحیــه شـده اسـت و هـر روز بـر میـزان آن نیـز افـزوده مـی شـود. جزایــر فراوانــی کــه در جنــوب و غــرب ایــن کشــور واقــع شــده اســت از مهمتریــن مناطــق جــذب توریســم در ایــن کشــور اســت. میــراث کهنــی کــه از گذشــتگان در ایــن مناطــق بــه جــای مانــده جاذبه فراوانی به این بخش ها داده است.

تور سریلانکا

اقوام در سریلانکا:

در سریلانکا اقوام و نژاد های گوناگونی زندگی می کنند که عبارتند از: 

1-ســین هالــس(Sinhalese)   ، مهمتریــن نــژاد در ســریلانکا و حــدود 74 درصــد کل جمعیـت ایـن کشـور را تشـکیل مـی دهنـد. سـین هالـی هـا از اقـوام مـردم آریایـی هسـتند کـه از شـمال هنـد بـه سـریلانکا مهاجـرت کردنـد. اقـوام سـنی هالـی بیشـتر در مرکـز و جنـوب سـریلانکا پراکنـده هسـتند.

2-تامیلـی هـا (Tamils) از دیگـر نـژاد هـای مهـم در سـریلانکا محسـوب میشـوند و 18 درصـد جمعیـت ایـن کشـور را در بـر مـی گیرنـد. تامیــل هــا بــه دو دســته”تامیل هــای ســیلانی (Ceylon Tamils) و تامیــل هنــدی (Indian Tamils)   تقســیم مــی شــوند. اقــوام تامیــل کــه بزرگتریــن اقلیــت نــژادی در سـریلانکا را تشـکیل مـی دهنـد بیشـتر در ایالـت هـای شـمالی و شـمال شـرقی سـاکن هسـتند.

”برگـر“ هـا  (Burghers)،اوراسـیان هـا (Eurasians)چینـی هـا و ”مالایـی“ هـا نیـز یـک درصـد جمعیـت نـژادی در سـریلانکا را تشـکیل مـی دهنـد

 

زبان مردم سریلانکا: 

زبــان ســین هالــی در ســریلانکا زبــان رایــج و رســمی اســت امــا مــردم ایــن کشــور بــه زبــان هــای تامیلــی و انگلیســی نیــز صحبــت می‌کننــد. زبــان تامیلــی کــه تامیــل هــا و مسـلمانان بـه آن تکلـم مـی ‌کننـد از زبـان هـای کهـن جهـان اسـت. بالـغ بـر80 میلیـون نفـر از تامیـل هـا در هنـد، سـنگاپور، برمـه، اندونـزی، ویتنـام و برخـی کشـورهای شـرق آسـیا بـه آن تکلـم مـی ‌کننـد. زبـان انگلیسـی نیـز بـا توجـه بـه حضـور انگلیسـی هـا در گذشـته ایـن کشـور بـه عنـوان زبـان ارتباطـی بـه رسـمیت شـناخته شـده و کاربـرد نسـبتاً مهمـی در سـریلانکا دارد.

ادیان در سریلانکا:  

طبــق قانــون اساســی ســریلانکا ”بودیســم“ دیــن رســمی ایــن کشــور اســت و بوداییــان 70 درصـد جمعیـت ایـن کشـور را تشـکیل مـی دهنـد. پیـروان مذهـب هنـدو 16 درصـد، مسـیحیان 7 درصـد و مسـلمانان نیـز7 درصـد کل جمعیـت سـریلانکا را شـامل مـی شـوند

برخی از مهمترین جاذبه های گردشگری سریلانکا:

صخره Sigiriya

قلعه صخره ای تماشایی Sigiriya یکی از اصلی ترین جاذبه های سریلانکا محسوب می شود که توسط پادشاه کاساپای اول ) 477 - 95 ( ساخته شد. او یک صخره طبیعی را به مکانی روحانی با باغ ها، خندق ها، دیوارها و نقاشی های فرسکو تبدیل کرد.

معبد غاری دامبولا)معبد طلایی دامبولا(

تاریخچه معبد غاری دامبولا به قرن سوم پیش از میلاد بازمی گردد که در آن زمان اینجا مقر اصلی بوداییان در سریلانکا بوده است. در این مکان شواهد باستانی مبنی بر شاغل بودن مردم در دوره پیش از تاریخ به دست آمده است. در 5 غار این معبد پیچیده، نقاشی های دیواری وجود دارد و 157 مجسمه نیز در سایزهای مختلف در آن می توانید ببینید.

شهر باستانی Anuradhapura

قدیمی ترین پایتخت سریلانکا Anuradhapura نام دارد که قرن چهارم پیش از میلاد بنا شد و ادامه ساخت آن در قرن یازده انجام شد. ویژگی جالب در مورد این شهر درخت ترسناک Bo است که از یک شاخه درختی که بودا زیر آن می نشست، رشد کرد و بزرگ شد.

پرورشگاه فیل Anaradhapura

این محل بزرگ به وسعت 24 اکتبر سال 1975 توسط سازمان حیات وحش سریلانکا تاسیس شد و بزرگ ترین جمعیت گله فیل ها در جهان در این منطقه قرار دارد که تقریبا به 3000 فیل می رسد.

Nuwara Eliya

Nuwara Eliya یکی از شهرهای سریلانکا است که آب و هوای متفاوتی با دیگر نقاطش دارد و به خاطر نوع معماری آن لقب «انگلیس کوچک » را به خود اختصاص داده است.

در این شهر دیدنی های بسیاری از جمله Haggala Botanical و دشت های زیبای Hortons با کوه هایی به ارتفاع 800 متر وجود دارد.

 مجسمه 60 فوتی خوابیده بودا

نشیمنگاه Gal Vihara بودا، Polonnaruwa Polonnaruwa دومین پایتخت سریلانکا بعد از ویرانی Anuradhapura در سال 993 می باشد. امروزه Anuradhapura نمونه کامل معماری سریلانکایی است که تاریخچه آن به قرن 12 بعد از میلاد بازمی گردد. در این شهر مقبره های بودایی زیادی توسط پادشاه Parakramabahu اول ساخته شده است.

شهر روحانی کندی

این محل روحانی بودایی که عموما با نام شهر Senkadagalapura شناخته می شود آخرین پایتخت پادشاهان Sinhala بود، کسانی که از فرهنگ Dinahala پشتیبانی کرده و برای 2500 سال باعث رشد و پیشرفتش شدند. سال 1815 این شهر توسط بریتانیا اشغال شد.

پارک ملی یالا

پارک ملی یالا ) Ruhunu ( پربیننده ترین و دومین پارک بزرگ ملی در سریلانکا می باشد. یکی از بهترین مکان ها برای تماشای حیوانات وحشی، بوفالوها، پلنگ ها، میمون ها، کروکودیل ها، خرس ها و گراز های وحشی است.

Galle

قلعه و استحکامات چسبیده به هم می باشد که در میانه قرن 17 توسط هلندی ها ساخته شد و توسط انگلیسی ها تکمیل گردید.

در حالی که در داخل قلعه، می توانید از غذاهای مشهور جهان، که توسط بسیاری از مجلات مسافرتی توصیه شده است، لذت ببرید. در داخل شهر یک موزه وجود دارد که شما می توانید از آن دیدن کنید. رفتن به گاله از کلمبو بسیار آسان است. این مسافت در حال حاضر از بزرگراه جنوبی در کمتر از یک ساعت طول می کشد. در طول ماه های نوامبر تا آوریل، بازدید Mirissa برای تماشای نهنگ و دلفین توصیه می شود.

باغ گیاه شناسی Peradeniya

گیاه شناسی سابقه ای طولانی دارد. باغ های Peradeniya در سریلانکا تحت تاثیر تحولات صنعتی و مستعمراتی تغییر کرده است و باوجود رشدی که داشته است یکی از دارایی های ملی سریلانکا محسوب می شود. در اینجا بیش از 300 نوع متنوع ارکیده، درختان نخل، گیاهان دارویی و ادویه جات خودنمایی می کنند.

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
دیدنی های سریلانکا ویزا بلیط هتل سفر جاذبه های سریلانکا طبیعت گردی تور تور سریلانکا سریلانکا

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com