سنگاپور

سنگاپور
شهرها
سنگاپور
سنگاپور

جمعیت : 5,567,301 سال 2014
واحد پول : دلار و سنت

تاریخچه سنگاپور:

در قـرن سـوم میـادی بـه ایـن جزیـره Puluo chang مـی گفتنـد امـا نـام امـروز سـنگاپور

را شـاهزاده هنـدی بـه نـام »تیـا اوتامـا« نـام نهـاد. وی در سـال 1299 هنـگام ورود بـه ایـن

جزیــره کــه در آن زمــان تماســک خوانــده مــی شــد، حیــوان تجســمی را کــه هماننــد شــیر

بـود مشـاهده نمـود و از ایـن جهـت آن جـا را سـنگاپور نامیـد کـه کلمـه ای اسـت بـه زبـان

سانسـکریت و مرکـب از سـنگا بـه معنـی شـیر و پـور بـه معنـی شـهر مـی باشـد.

تاریــخ جدیــد ســنگاپور بــا ورود ســر اســتانفورد رافلــز یکــی از عمــال کمپانــی هنــد شــرقی

بـه ایـن جزیـره آغـاز شـد و ایشـان در تاریـخ 29 ژانویـه 1819 از حکمـران جوهـور یکـی از

صاحبـان اصلـی ایـن جزیـره جهـت تاسـیس یـک پایـگاه بازرگانـی کسـب اجـاره نمودنـد.

صلــح و آرامــش ســنگاپور کــه بریتانیــا آن را ســنگر تســخیرناپذیر اقیانــوس هنــد لقــب داده

بـود بـا هجـوم ژاپنـی هـا از شـمال مختـل گردیـد و از سـال 1942 بـه مـدت 3/5 سـال در

اشــغال ژاپــن بــود. در ســال 1945 بریتانیــا مجــددا ســنگاپور را بــه تصــرف درآورد و از ســال

1946 مسـتعمره آن بـود. در 9 اوت 1965 دولـت سـنگاپور اسـتقالل کامـل خـود را اعـام کـرد.

 

تور سنگاپور

 

جغرافیا:

سـنگاپور در منطقـه جنـوب شـرق آسـیا و در تنگــه مـاالکا بیــن اقیانـوس هنـد و آرام واقـع

شــده اســت، کوچکتریــن کشــور مســتقل آسیاســت و از یــک جزیــره اصلــی و 60 جزیــره

کوچـک تشـکیل شـده اسـت. مسـاحت سـنگاپور بـا جزایـر کوچکتـرش 710.5 کیلومتـر مربـع

مـی باشـد و میانگیـن دمـای روزانـه بیـن 27 تـا 32 درجـه سـانتیگراد مـی باشـد.

جمعیـت سـنگاپور 5.399.000 نفـر و پایتخـت آن، سـنگاپور مـی باشـد. سـنگاپور بزرگتریـن

بنـدر آسـیای جنـوب شـرقی و دومیـن بنـدر آسـیا و چهارمیـن بنـدر بـزرگ دنیـا مـی باشـد. از

شـهرهای مهـم ایـن کشـور تانجونـگ کاشـونگ، سـرانگون نـی سـون، وودزلنـد، یـان کیـت

و یوچوکانـگ مـی باشـد.

زبـان هـای رسـمی در ایـن کشـور مالزیایـی، چینـی، تاملـی و انگلیسـی مـی باشـند. انگلیسـی

زبـان اداری و حکومتـی مـی باشـد و همچنیـن خـط انگلیسـی بـه عنـوان خـط رسـمی کشـور

تلقـی مـی شـود.

فرهنگ و آداب و رسوم:

در این کشور سه فرهنگ اصلی وجود دارد: چینی، مالزیایی، هندی.

هـر کـدام دارای مذاهـب مختلفـی هسـتند و بـه زبـان هـای مختلـف صحبـت مـی کننـد و

هـر کـدام آییـن و فرهنـگ خـاص خـود را دارند .

چینـی هـا عمـده تریـن گـروه نـژادی مـی باشـند کـه از کشـور چیـن مهاجـرت کـرده انـد و

اقتصـاد ایـن کشـور در دسـت آنـان مـی باشـد.

 

تور سنگاپور

ادیان و مذاهب:

مذاهب رسمی در سنگاپور عبارتند از: بودیسم، تانوشیسم، مسیحیت، اسالم و هندوئیسم.

بودیســم پــس از اســام دومیــن مــوج مذهبــی بــود کــه وارد ســنگاپور شــد کــه توســط

مهاجریـن چینـی بـه ایـن جزیـره وارد شـد کـه از مکتـب آن هـا maha yana مـی باشـد.

پیــروان ایــن مکتــب اکثریــت جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهنــد و دارای آثــاری

هســتند کــه یــادگار اقــوام گذشــته اســت.

هندوئیسـم توسـط هندوهایـی کـه توسـط کمپانـی هنـد شـرقی بـه عنـوان سـرباز یـا کارگـر

وارد ایـن جزیـره شـدند، راه یافـت. اکثـرا سـیک هسـتند.

ورود مسـیحیت هـم در قـرن 19 توسـط میسـیونرهای پرتغالـی, فرانسـوی و انگلیسـی صـورت

گرفت.

 

 تور سنگاپور

 

 محدودیت های قانونی:

• موقـع خریـد، کاغـذ رسـید را حتمـا از فروشـنده دریافـت کـرده و مراقـب باشـید کـه گـم نشـود، در صـورت خـروج و همـراه نداشـتن آن، ممکـن اسـت، مامـور خـروج بـا تمـاس بـا پلیـس شـما را دسـتگیر کنـد.

• ورود آدامس و جویدن آن ممنوع می باشد و در صورت مشاهده جریمه می شوید.

• ریختن زباله و آب دهان جریمه 1000 دالری را به همراه دارد.

• خوردن و آشامیدن در داخل اتوبوس ممنوع می باشد.

• ورود سـیگار و هـر نـوع نوشـیدنی ممنـوع اسـت. هـر نفـر فقـط یـک پاکـت بـاز شـده کـه حداقـل یـک سـیگار از آن جـدا شـده، مـی توانـد داشـته باشـد.

• ورود داروهایی مانند قرص کدئین جرایم سنگین و مواد مخدر، حکم اعدام دارد.

 

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com