مالزی

مالزی
شهرها
کوالالامپور
کوالالامپور
پنانگ 
پنانگ 
پوتراجایا
پوتراجایا

جمعیت : 30,073,353 سال 2014

مالــزی در چهــارراه جنــوب شــرق آســیا قــرار دارد و از اغلــب نقــاط جهــان، از طریــق هــوا، زمیـن و دریـا بـه آسـانی مـی تـوان بـه آن راه یافـت. بیـش از 45 خـط پـرواز هوایـی مالـزی را بــه نقــاط مختلــف جهــان پیونــد مــی دهــد. خطــوط هواپیمایــی مالــزی نیــز دارای یــک شـبکه جهانـی اسـت کـه آن را بـه شـش قـاره جهـان مرتبـط مـی سـازد و در داخـل کشـور بیـش از 36 نقطـه را بـه هـم متصـل مـی کنـد. از سـوی دیگـر، خدمـات ارائـه شـده از سـوی خطـوط هواپیمایـی آسـیا، بـا نـرخ اقتصـادی در بعضـی مناطـق، پروازهـای محلـی را پوشـش مـی دهـد .

تور مالزی، جاذبه های گردشگری مالزی

سفر هوایی به مالزی

 تعـداد زیـادی از گردشـگران بـا سـفر هوایـی وارد مالـزی مـی شـوند. 6 فـرودگاه در مالـزی وجـود دارد. دروازه اصلـی هوایـی مالـزی بـه جهـان خـارج فـرودگاه بیـن المللـی کواالالمپـور در ســوپانگ اســت کــه در ایالــت ســانگور قــرار دارد. فــرودگاه هــای بیــن المللــی ســایر ایالتهـای مالـزی همچـون صبـاح، سـاراواک و منطقـه فـدرال البـوان در شـرق کشـور مالـزی نیـز بـه کمـک 14 فـرودگاه، پروازهـای محلـی و باندهـای موجـود در حومـه شـهرها خدمـات خوبـی ارائـه مـی دهنـد. فـرودگاه کواالالمپـور کـه بـه طـور کامـل بـا کامپیوتـر کنتـرل و راهبـری مـی شـود در سـال 1998 آغـاز بـه کار کـرد. ایـن فـرودگاه یکـی از فـرودگاه هـای پیشـرفته جهـان اسـت و بـه عنـوان جایگزیـن فـرودگاه بیـن المللـی نخسـت مالـزی، یعنـی فـرودگاه سـلطان عبد العزیز شـاه در سـوپانگ سـاخته شـده اسـت. ایـن فـرودگاه 4 بانـد پـرواز دارد و گنجایـش سـاالنه آن 25 میلیـون مسـافر اسـت کـه بـا افـزودن بعضـی تسـهیالت و امکانـات دیگـر مـی تـوان ظرفیـت آن را بـه 45 میلیـون مسـافر در سـال رسـاند.

تور مالزی ، جاذبه های گردشگری مالزی

خرید در سراسر مالزی

نـرخ ارزی مناسـب، خریـدی نسـبتا ارزان را در بازارهـای مالـزی تضمیـن میکنـد. همـه نـوع صنایـع دسـتی محلـی شـامل نقـره کاری، اقـام برنـزی و مسـی، قالـی و قالیچـه هـای شـرقی پشـمی وابریشـمی را مـی تـوان در بازارهـا یافـت طاقـه هـای پارچـه هـای ابریشـمی وکتـان در رنگهـای وسوسـه کننـده را بـه وفـور خواهیـد یافـت. طراحـی بـی نظیـر و رنگارنـگ پارچـه هـای باتیـک )نقـش چایـی( مالـزی آن را از انـواع مشـابه خارجـی متمایـز مـی کنـد. در اینجـا البسـه آمـاده در طرحهـا و رنگهـای مختلـف، کیـف وکفـش هـای مـد روز از هـر نـوع و مـارک معـروف دنیـا، سـاعتها و عینـک هـای خـاص و پارچـه هایـی بـا کیفیـت عالـی را مـی تـوان یافــت. مدرنتریــن وســائل الکتریکــی، تجهیــزات الکترونیکــی، کامپیوتــر و دوربیــن بــا نــازل تریـن قیمـت بـه فـروش مـی رسـد.

در جشــنواره حــراج بــزرگ مالــزی کــه هــر ســاله در فروشــگاه هــای بــزرگ و زنجیــره ای، خـرده فروشـی هـا و فروشـگاه هـای خیابانـی سراسـر کشـور برپـا میشـود، هـر جنسـی را –بـه قـول معـروف از شـیر مـرغ تـا جـان آدمیـزاد –در ایـن جشـنواره مـی تـوان یافـت. در ایـام جشـنواره مـی تـوان 10درصـد تـا 70 درصـد زیـر قیمـت خریـد کـرد.

تور مالزی، جاذبه های گردشگری مالزی

ساعات کار

 فروشــگاه هــا معمــوال از 9:30صبــح تــا 7:00 بعــداز ظهــر بــاز هســتند. ســاعت کاری سـوپرمارکتها و فروشـگاههای زنجیـره ای از 10:00صبـح تـا 10:00شـب اسـت. فروشـگاههای بزرگتــر در روزهــای تعطیــل هــم بــاز هســتند.

 

نکات قابل توجه خریداران

 قیمتهـا را پیـش از خریـد مقایسـه کنیـد تـا اطمینـان حاصـل نمائیـد کـه معاملـه درسـتی انجـام مــی دهیــد. نرخهــا معمــوال در فروشــگاه هــای بــزرگ ثابــت اســت. امــا در فروشــگاه هــای کوچکتـر و دکـه هـای کنـار جـاده بهتـر اسـت کمـی چانـه بزنیـد.

 

سواحل شبه جزیره مرکزی مالزی،دارای جزایر بسیار دیدنی و بکر است که از آن جمله می توان  به جزیره پرهنتیان ،جزیره ردانگ و جزیره تیومان اشاره کرد . همچنین می توان به جزیره لنکاوی نیز اشاره ای کرد که در شمال غربی مالزی واقع شده است و در زبان مالایی به معنی " جزیره عقاب سرخ قهوه ای " است . یک نکته جالب در مورد این جزیره خواهر خواندگی آن با جزیره کیش در خلیج فارس ایران است . 

تور مالزی ، جاذبه های گردشگری مالزی

 مالزی از زمانی که قدم در مسیر پیشرفت و توسعه گذاشت ، کمر همت بست تا رکوردهایی را در جهان از خود به جای گذارد که بی رقیب باشد . برای نمونه می توان به ساخت برج های دوقلوی پتروناس اشاره کرد که دولت مالزی دستور ساخت آنها را برای نشان دادن پیشرفت این کشور صادر کرد.این برج ها هنوز هم در جهان همتایی ندارند.

اما غیر از برج های دوقلوی پتروناس ، کشور مالزی برج ها و مجسمه های مرتفع دیگری دارد که در نوع خود بی نظیرند . مجسمه ایستاده بودا در باتوکیو کوالالامپور با ارتفاع 7/42 متر ، یکی از بلندترین مجسمه های دنیاست ، که در سال 2006 ساخته شده است . برای ساخت این مجسمه که در سال 2006 تکمیل شد ، از 1550 متر مکعب بتن ، 250 تن فولاد و 300 لیتر رنگ طلایی برای تزئین نهایی آن استفاده شده است. علاوه بر آن طولانی ترین مجسمه خوابیده بودا در جهان نیز در مالزی است.

مالزی در اقتصاد نیز گوی سبقت را از بسیاری کشورهای دیگر ربوده است . این کشور تا زمان فروپاشی بازار قلع در دهه1980 ، به تنهایی بزرگترین تولید کننده قلع جهان بود. امروزه نیز مالزی اولین صادرکننده پلاستیک طبیعی و خرمای روغنی است.

کشور شاد و رنگارنگ مالزی در جذب توریسم ، اطلاعات آماری جالبی دارد . گفته می شود که مالزی در سال 2006 برابر با 22 میلیون نفر توریست را پذیرا بوده است . این رقم فاصله چندانی با جمعیت این کشور ندارد.

مالزی

از دیگر رکوردهای مالزی باید به تقویم پر از مناسبت آن اشاره کرد . وجود اقوام و نژادهای مختلف در این کشور باعث شده تا تقویم این کشور ، بیشترین رویدادهای مذهبی را داشته باشد . هریک از این رویدادها مراسم مربوط به خود را دارند . از این رو مالزی کشور جشن های بسیار است.

از جشن های مجلل و باشکوه عید فطر ، عید قربان و مولد الرسول نزد مسلمانان گرفته تا جشن های فانوس، قایق اژدها و جشن میانه پاییز چینی ها و جشن های دیپاوالی و جشن نور هندوها که اغلب چندیدن روز طول می کشند و سراسر کشور را مملو از شور و نشاط می کنند.

اما در میان اعیاد و تعطیلات مالزی ، مهمترین روز تعطیل ، هاری مرداکا یا همان روز استقلال مالزی در 31 اوت است که به یادبود استقلال فدراسیون مالزی در سال 1957 گرامی داشته می شود.

مالزی جزء معدود کشورهای دنیاست که هنوز پادشاه دارند . این کشور تحت نظر یانگ دی – پرچوان اگونگ که به معنی قانون گذار اعظم است اداره می شود . در مجموع مالزی امروزی 13 استان دارد که در سیستم سلطنتی حکومت مالزی به استاندار هر استان پادشاه می گویند.

 

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
تور مالزی جاذبه های گردشگری مالزی اطلاعات سفر به مالزی دیدنی های مالزی

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com