راهنمای سفر به سنگاپور

زبان سنگاپور

اکثـر مـردم سـنگاپور بـه زبـان انگلیسـی صحبـت مـی کننـد. زبــان هــای مانداریــن، ماالیــی و تامیــل نیــز در بعضــی مناطــق رایــج اســت.

مسائل پولی در سنگاپور

پــول رایــج ســنگاپور دالر )SGD( مــی باشــد. خدمــات تبدیــل ارز در فــرودگاه ســنگاپور و در بســیاری از فروشــگاه هـا و هتـل هـا ارایـه مـی شـود و ATM هـا 24 سـاعته فعالنـد و کارت هــای اعتبــاری اصلــی نظیــر ویــزا، مســتر کارت و امریکــن اکســپرس را قبــول مــی کننــد.

تاکسی در سنگاپور

تاکســی هــای ســنگاپور بــا سیســتم متــری کار مــی کننــد کــه نــرخ ورودیــه آنهــا حــدود 3 تــا 3/40 دالر اســت، امــا در اوقــات شــلوغی مبلــغ اضافــه دریافــت مــی کننــد. بــرای رزرو تاکسـی مـی توانیـد بـا سیسـتم یکپارچـه )63425222( تمــاس بگیریــد.

ولتاژ برق در سنگاپور

ولتــاژ بــرق، 220 ولــت و پریزهــا بــه صــورت ســه شــاخه مـی باشـند، امـا از اکثـر فروشـگاه هـا مـی توانیـد بـا قیمـت ارزان آداپتـور بخریـد.

آب آشامیدنی در سنگاپور

آب تمامـی شـیرها کامـ ًا سـالم و آشـامیدنی اسـت. سـنگاپور در منطقــه گرمســیری واقــع اســت در نتیجــه بــه دلیــل رطوبــت و گرمــای زیــاد، بــه انــدازه کافــی آب بنوشــید.

آب و هوای سنگاپور

آب و هــوای ســنگاپور گــرم و مرطــوب اســت و در طــول ســال نوســانات کمــی دارد. متوســط دمــای روزانــه 31 درجــه ســانتی گــراد اســت و ایــن دمــا در شــب بــه 24 درجــه سـانتی گـراد مـی رسـد، در نتیجـه در انتخـاب لبـاس دقـت کنیـد. سـنگاپور همیشـه آفتابـی اسـت پـس عینـک آفتابـی را فرامـوش نکنیـد.

استفاده از تلفن

کــد بیــن المللــی کشــور ســنگاپور 65+ مــی باشــد. امــا در

رزرو هتل

شــما در فــرودگاه مــی توانیــد هتــل خــود را از کانتــر هــای 24 ساعته رزرو هتل انتخاب کنید.

گم کردن یا دزدی اموال

اگـر در طـول سـفر اشـیای گـران بهـای خـود را گـم کردید یـا اینکه اموالتــان دزدیــده شــد، بــا دفاتــر مرکــزی Tanglin Dividional )شـماره 63910000( تمـاس بگیریـد و حادثـه را گـزارش کنیـد.

گم کردن پاسپورت

اگـر پاسـپورت خـود را گـم کردیـد بـه پلیـس گـزارش دهیـد، سـپس بـه اداره مهاجـرت )تلفـن 63916100( برویـد تـا ویـزای موقـت دریافـت کنیـد. بعـد از آن بـه سـفارت کشـور خـود اطالع دهیـد تـا اقدامـات الزم را بـرای بازگشـت شـما انجـام دهنـد.

سیگار کشیدن

ســیگار کشــیدن در تمامــی مــکان هایــی کــه تهویــه مطبــوع دارنــد نظیــر مراکــز خریــد، رســتوران هــا، پــارک هــای سرپوشــیده و ســینماها ممنــوع اســت. ســیگار کشــیدن همچنیــن در اتوبــوس هــای عمومــی، تــرن هــای تنــدرو )MRT(، تاکســی هــا و آسانســورها ممنــوع اســت. ســیگار کشــیدن در اماکــن عمومــی بــرای اولیــن بــار 1000 دالر ســنگاپور جریمــه دارد. بــد نیســت ایــن را بدانیــد کــه در ســنگاپور زیرســیگاری تولیــد نمــی شــود!

انعام دادن

انعـام دادن در سـنگاپور متـداول نمـی باشـد، زیـرا اکثـر هتـل ها و رسـتوران هـا 10% حـق سـرویس اضافـه دریافـت مـی کننـد. امـا اگـر در رسـتورانی بودیـد کـه حـق سـرویس دریافـت نمی کـرد و خدمـات خوبـی ارائـه مـی داد، مـی توانیـد انعـام دهیـد.

مالیات فرودگاه سنگاپور

حــق ســرویس مســافران کــه معــادل 21 دالر ســنگاپور مــی باشــد در بلیــط هــا لحــاظ شــده اســت. اگــر ایــن کار در صبحانـه خـورده مـی شـود. کایـا، شـکر، کادی )میـوه ای شـبیه آنانـاس(، شـیر نارگیـل و تخـم مـرغ بـا هـم ترکیـب مــی شــود و ســپس در میــان تســت قــرار مــی گیــرد و بــا قهــوه یــا چــای خــورده مــی شــود.

مالیات فرودگاه سنگاپور

حــق ســرویس مســافران کــه معــادل 21 دالر ســنگاپور مــی باشــد در بلیــط هــا لحــاظ شــده اســت. اگــر ایــن کار انجــام نشــده باشــد، شــما بایــد 21 دالر ســنگاپور را هنــگام ورود پرداخــت کنیــد. مســافرانی کــه کمتــر از 24 ســاعت در بخـش ترانزیـت مـی ماننـد، مـی تواننـد بـدون پرداخـت حـق ســرویس از فــرودگاه خــارج شــوند

فروشگاه های معاف از مالیات

7% مالیـات کاالهـا و خدمـات )GST( بـرای کاالهایـی کـه گردشــگران بــا خــود بــه خانــه مــی برنــد، بــه آنهــا عــودت داده مــی شــود. 2 ســرویس بــه نــام هــای Global Blue وPremier فرآینــد بازپرداخــت را انجــام مــی دهنــد. شــما اگـر از فروشـگاهی کـه تابلوهـای Global Blue و Premier دارنـد خریـد باالتـر از 100 دالر انجـام دهیـد، آنهـا موظفنـد چـک یـا واچـر بازپرداخـت را بـه شـما تحویـل دهنـد. هنـگام خـروج از سـنگاپور واچـر یـا چـک هـای خریـد خـود را بـه کانتــر بازپرداخــت )GST( فــرودگاه تحویــل دهیــد، آنهــا بـدون هیـچ مشـکلی آن را بـه شـما پرداخـت مـی کننـد.

امنیت در سنگاپور

ســنگاپور یکــی از امــن تریــن شــهرهای توریســتی دنیــا مــی باشــد، حتــی خانــم هــا هــم مــی تواننــد در شــب بــه تنهایـی در خیابـان هـا راه برونـد، امـا طبـق گفتـه پلیـس محلی »میـزان جـرم جنایـت پاییـن بـه معنـی امنیـت کامـل نیسـت«، در نتیجـه بایـد مراقـب مـوارد خـاص باشـید.

غذایی که در سنگاپور باید امتحان کنید

1. کاری ســر ماهــی:

ایــن غــذا از ســر ماهــی ســرخو، ســبزیجات تــازه، بامیــه و بادمجــان تشــکیل شــده اســت. سـر ماهـی، بـه آرامـی در کاری آغشـته بـه سـبزیجات پختـهً  می شود و معموال با نان یا برنج خورده می شود.

2. کیـک هویـج سـرخ شـده:

در واقـع در ایـن کیـک هویـج وجـود نـدارد، بلکـه بـا آرد برنـج بخارپـز شـده و تـرب ژاپنــی رنــده شــده پختــه مــی شــود. ایــن غــذا بســیار پــر طرفـدار و رایـج اسـت و بـه راحتـی درسـت مـی شـود.

3. چــای دنــده:

در ایــن غــذا نیــز چــای وجــود نــدارد. دنــده هایــی کــه پــر از گوشــت اســت، ســاعت هــا جــوش مــی خــورد ادویــه هــا و فلفــل هــای مختلــف بــه آن اضافــه می شود. این غذا به عنوان نوعی سوپ خورده می شود.

4. تســت کایــا )مربــای نارگیــل(:

ایــن غــذا در ســنگاپور نوعــی اســنک یــا میــان وعــده تلقــی و یــا اینکــه ســنگاپور اگــر رومینــگ بیــن المللــی بــر روی گوشــی خــود داشـته باشـید، بـه صـورت خـودکار بـه شـماره هـای محلـی وصــل مــی شــود و نیــازی نــدارد کــه 65+ را بگیریــد.

5. آبمیــوه نیشــکر: ایــن نوشــیدنی پرطرفــدار در اکثــر رسـتوران هـای سـنگاپور سـرو مـی شـود. نیشـکر را تحـت فشــار قــرار مــی دهنــد تــا آب آن گرفتــه شــود.

6. باربیکیــوی ســفره ماهــی: ایــن غــذای دریایــی ســنگاپوری بــا کبــاب کــردن ســفره ماهــی درســت مـی شـود. معمـوال سـفره ماهـی هـای مـاده بـرای ایـن غــذا انتخــاب مــی شــوند. ایــن غــذا بــه همــراه ســس سـامبال )مخلـوط فلفـل هـای مختلـف( سـرو مـی شـود.  در صــورت نبــود ســفره ماهــی معمــوال ماهــی ســفید را جایگزیــن آن مــی کننــد.

  10 موردی که در مورد سنگاپور نمی دانستید...؟!

1. سـنگاپور از 63 جزیـره کوچـک تشــکیل شــده است.

2.وسعت ایـن کشورنسـبت بـه گذشـته، 25 درصــد وســعت یافتــه اســت )بــه لطــف احیــای اراضــی(.

3. محدودیـت ارتفـاع سـاختمان ها در سـنگاپور، تـا 280 متـر اسـت.

4. چـرخ فلـک سـنگاپور بـا 165 متــر ارتفــاع، دومیــن چــرخ و فلــک بلنــد دنیــا مــی باشــد.

5. مــردم ســنگاپور ســریع تریــن مـردم دنیـا در پیـاده روی هسـتند.

6. ســنگاپور در محــدوده زمانــی صحیــح واقــع نشــده اســت.

اکنــون در ســنگاپور:

GMT + 8 ســاعتی کــه بایــد باشــد: GMT + 7.5

7. خرچنــگ تنــد )اسپایســی( یکــی از 7 غــذای پرطرفــدار و معــروف دنیــا مــی باشــد.

8. تنــوع گونــه هــای درختــی در ذخیــره گاه طبیعــی بوکیــت تیمــای ســنگاپور بیشــتر از تنــوع کل گونــه هــای درختــی آمریــکای شــمالی اســت.

9. ســنگاپوری هــا مــی تواننــد در انتخابــات بریتانیــا شــرکت داشــته باشــند )بــه عنــوان بخشــی از کشـورهای مشـترک المنافع بریتانیا(.

10. اولیــن ســازمان بیــن المللــی بهداشــت توالــت، در ســنگاپورتاســیس شــد.

 

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 ( نفر)
برچسب ها
توصیه های سفر به سنگاپور تور سنگاپور راهنمای سفر به سنگاپور نکات ضروری سفر به سنگاپور

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com