سایر شهرها
ژوهانسبورگ
ژوهانسبورگ
کیپ تاون
کیپ تاون
پرتوریا
پرتوریا
دوربان
دوربان
پورت الیزابت
پورت الیزابت

پارک جنگلی کروگر

تور آفریقای جنوبی پارک کروگر

پارک جنگلی کروگر 

سحر گاه است و آفتاب به تازگی بالا آمده است. شما  به عنوان بخشی از تور سافاری آفریقای جنوبی با یک خودروی سافاری وارد جنگل شده اید ، در این هنگام صبح صدای هزاران پرنده را خوهید شنید. این خوش آمد گویی آهنگین و دسته جمعی پرندگان شروع یک روز استثنایی در پارک جنگلی کروگر است. پارک ملی کروگر در شمال آفریقای جنوبی و در نزدیکی فرودگاه پلامانکا یکی از قدیمی ترین مکان ها در آفریقای جنوبی است که با قدم گذاشتن به آن در واقع پا به یکی از گنج ها ی حیات وحش زمین گذاشته اید که در نهایت اغوا کنندگی و مسحور کنندگی است .

این پارک به محوطه وسیع 21 هزار کیلومتری  یکی از بزرگترین پارک های جنگلی است که به دو بخش تقسیم می شود. در یک سوی کروگر ، آبشارها و رودهای خروشان و در سوی دیگر انواع و اقسام گونه های جانوری و گیاهی شامل 336 گونه درخت ، 147 گونه پستانداران، 507 گونه از پرندگان ، 114 گونه از خزندگان ، 34 گونه از دوزیستان و 49 نوع ماهی زیست می کنند . مجموع این گونه ها میلیون ها جانداری هستند که آشتی جویانه دست آشتی با طبیعت را به سوی انسان دراز  کرده، سخاوتمندانه زیبایی خود رادر اختیار بشر گذاشته و حل زندگی خود را به یکی از زیبا ترین مقاصد گردشگری بدل ساخته اند.

بچه فیلی که لابلای پاهای مادر بزرگ جثه اش می چرخد و خودش را لوس می کند ، زرافه هایی که با طمانینه گردن ها ی افراشته خود را به بلند ترین شاخه های درختان رسانده اند، گله های بزرگ بوفالو ها و گورخر های خط خطی، میمون های که با هوش و شیطنت خود مدام توریست ها را متعجب می کنند ، همگی زیبایی های  بی آلایش و بکر این پارک هستند که باعث شده اند تا هیچ گردشگری بدون دیدار آن ها  آفریقا را بدرود نگوید.

 شمالی ترین منطقه

شــمالی تریــن قســمت کروگــر، منحصــر بــه فــرد اســت. زیــرا در نواحــی گرمســیری قــرار دارد و جنــس زمیــن آن از ســنگهای ماســه ای اســت. امــا ســنگ گرانیــت و بازالــت ســایر مناطــق پــارک را پوشــش داده اســت.

ویژگــی هــای اصلــی شــمالی تریــن مناطــق ایـن پـارک، مناظـر رودخانـه هـای Limpopo و Luvuvhu هسـتند. کـوه های ماسه-سـنگی در شـمال غـرب و اکوسیسـتم قابـل توجـه در شــمال شــرق بــه نــام Nwambiya از دیگــر شـاخصه هـای ایـن منطقـه هسـتند.

منطقه شمالی

علفزارهــای شــمالی، از شــمال Letaba تــا زمیــن هــای آبرفتــی Shingwedzi در مقایســه بــا بیشــتر نقــاط پــارک حیوانــات کمتـری دارد. حجـم علفزارهـا در ایـن ناحیـه خیلــی کمتــر از کروگــر جنوبــی اســت. چمن زار مرکزی پارک بیشــترین جمعیــت شــیر را دارد و شــیرها ممکــن اســت کــه در هــر نقطــه از مســیر دیــده شــوند. شــکار بــرای شــیرها در ایــن منطقـه فـراوان اسـت. گاهـی اوقـات علـف هـای بلنــد باعــث مــی شــود کــه گلــه هــای گورخــر و بوفالــو در امــان بماننــد.

جنوب غرب پارک

کوهســتانی تریــن قســمت آن محســوب مـی شـود و میـزان بارندگـی آنجـا از سـایر نقـاط بیشـتر اسـت. ایـن کوههـای گرانیتـی را مــی تــوان بــه دو زیســت بــوم مهــم تقســیم کــرد. کــوه Malelane در جنــوب وPretoriuskop در غــرب. چمن زارهای جنوب غربی زیسـتگاه پلنـگ در گذشـته از آفریقـای جنوبـی تــا کــره در سراســر آفریقــا و جنــوب آســیا پراکنـده بـود. امـا تخریـب زیسـتگاه و شـکار، قلمـرو ایـن حیـوان را بـه شـدت کاهـش داده و امــروزه بیشــترین تراکــم پلنگهــا درایــن منطقـه اسـت. انـواع میمونهـا، گـراز، مرغـان زمینــی و انــواع علفخــواران از طعمههــای پلنــگ محســوب میشــوند.

منطقه جنوب شرقی

احتمــال دیــدن 5 حیــوان اصلــی آفریقــا )فیــل، بوفالــو، شــیر، پلنــگ و کرگــدن( در جنــوب شــرق پــارک در مقایســه بــا دیگــر مــکان هــا، بیشــتر اســت. در دو رودخانــه اصلــی جنــوب شــرقی کروگــر )Sabie و Crocodile(، آب در تمــام ســال جــاری اســت.

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 5.0 (1 نفر)
برچسب ها
جاذبه های گردشگری آفریقای جنوبی دیدنیهای پارک کروگر دیدنیهای آفریقای جنوبی تور سافاری آفریقای جنوبی تور آفریقای جنوبی پارک ملی کروگر پارک جنگلی کروگر آفریقای جنوبی تور جاذبه های گردشگری پارک کروگر راهنمای سفر به آفریقای جنوبی آژانس یاسمین پارسه جاذبه های طبیعت گردی آفریقای جنوبی طبیعت گردی در آفریقای جنوبی

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com