سایر شهرها
استانبول
استانبول
کوش آداسی
کوش آداسی
انتالیا
انتالیا
آنکارا
آنکارا

تور بالون سواری در کاپادوکیا

تور بالون سواری در کاپادوکیا 

ایـن تـور کـه یکـی از معـروف تریـن سـواری هـای دنیـا بـا بالــون اســت، بــه لطــف چشــم اندازهــای منحصــر بفــرد و شـرایط آب و هوایـی مسـاعد، کاپادوکیـا را از باال به گردشـگران نشـان مـی دهـد و ماجراجویـی بزرگـی بـرای آنهـا محسـوب مـی شـود. بـاد شـما را بـر فـراز دره هـا هدایـت مـی کنـد و بـه صخـره هـای دودکـش ماننـد رنگـی بـا سـایه هـای سـبز، نارنجـی، قرمـز و مشـکی بینهایـت نزدیـک مـی شـوید. بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد از ایــن منطقــه بــازه زمانــی آوریــل تــا مــه و ســپتامبر تــا اکتبــر اســت. 30 شــرکت وجـود دارنـد کـه پروازهـای بالـون هـوای گـرم در کاپادوکیـا ارائـه مـی دهنـد. سـلطان بالونـز و کاپادوکیـا وویجـر بالونـز شــرکت هــای اصلــی هســتند کــه بیشــترین بالــون هــا را دارنــد. گورمــه بالونــز و رویــال بالــون هــم پروازهــای یــک سـاعته در ازای هـر نفـر 200 دالر و پروازهـای 90 دقیقـه ای هـر نفـر 320 دالر ارائـه مـی دهنـد. البتـه مـی توانیـد وقتـی رســیدید چانــه زنــی کنیــد.

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
دیدنی های سفر به کاپادوکیا بالون سواری در کاپادوکیا تور بالون سواری جاذبه های گردشگری کاپادوکیا

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com