سایر شهرها
استانبول
استانبول
کوش آداسی
کوش آداسی
انتالیا
انتالیا
کاپادوکیا
کاپادوکیا

روستوران های آنکارا

 رستوران های آنکارا:

دونـــر کبـــاب معـــروف تریـــن غـــذای آنـــکارا مـــی باشـــد. رســـتوران هـــای زیـــادی وجـــود دارنـــد کـــه دونـــر مـــی فروشـــند؛ گوشـــت گـــردان دونرهـــای باکیفیـــت، بـــه صـــورت مســـتطیل، صـــاف و گوشـــتها از یکدیگـــر جـــدا مـــی باشـــند.

بهتریـــن و تـــازه تریـــن غذاهـــای دریایـــی، بـــه خصـــوص ماهـــی را در تمامـــی طـــول ســـال مـــی توانیـــد در آنـــکارا بخوریـــد. در خیابـــان زکریـــا رســـتوران هـــای متنوعـــی وجـــود دارد کـــه ماهـــی را هـــم بـــه شـــکل فســـت فـــود و هـــم بـــه شـــکل بشـــقاب هـــای مجلـــل مـــی فروشـــند. در خیابـــان کانکایـــا دو رســـتوران بـــه نـــام هـــای Akdeniz Akdeniz و Lazoli وجـــود دارنـــد کـــه اولـــی بهتریـــن غذاهـــای مدیترانـــه ای و دومـــی بهتریـــن غذاهـــای دریـــای ســـیاه را در آنـــکارا ســـرو مـــی کننـــد. Ege یکـــی دیگـــر از رســـتوران هـــای خـــوب آنـــکارا در خیابـــان تونالـــی مـــی باشـــد کـــه بهتریـــن ماهـــی هـــا را درســـت مـــی کنـــد. اگـــر مـــی خواهیـــد هنـــگام غـــذا خـــوردن، بـــه موســـیقی اصیـــل ترکـــی نیـــز گـــوش دهیـــد، Sudem بهتریـــن گزینـــه مـــی باشـــد؛ ایـــن رســـتوران در در خیابـــان Olgunlar قـــرار دارد.

غیـــر از رســـتوران هـــای ســـنتی زیـــادی کـــه کبـــاب اســـکندر مـــی فروشـــند، رســـتوران هایـــی نیـــز وجـــود دارنـــد کـــه غذاهایـــی متناســـب بـــا ذایقـــه مهاجـــران ثروتمنـــد ارایـــه مـــی دهنـــد، از غذاهـــای تنـــد اورفـــا گرفتـــه تـــا کبابهایـــی کـــه طعـــم ســـبزیجات معطـــر آدانـــا را دارنـــد. کبـــاب ســـرای Uludag واقـــع در محلـــه اولـــوس کـــه 60 ســـال قدمـــت دارد یکـــی از بهتریـــن اســـکندر کبـــاب هـــای ترکیـــه را ســـرو مـــی کنـــد. در رســـتوران Haci Arif Bey واقـــع در خیابـــان Guniz، مـــی توانیـــد بـــا پرداخـــت 30-40 لیره، بهترین و با کیفیت ترین غذاهای منطقه غازی عینتاب را بخورید. دیگـــر رســـتوران هـــای معـــروف آنـــکارا رجـــب اوســـتا، حاجـــی بابـــا، حاجـــی عـــارف، آتـــا اســـکندر و کبـــاب 49 مـــی باشـــند. اگـــر عالقـــه منـــد بـــه خـــوردن غذاهـــای ایرانـــی در آنـــکارا هســـتید، رســـتوران هـــای پرســـپولیس و شـــب هـــای تهـــران بـــه شـــما توصیـــه مـــی شـــود.

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
غذاهای معروف آنکارا در آنکارا کجا غذا بخوریم بهترین رستورانهای آنکارا غذا در آنکارا

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com