سایر شهرها
استانبول
استانبول
کوش آداسی
کوش آداسی
انتالیا
انتالیا
کاپادوکیا
کاپادوکیا

مراکز خرید آنکارا

 مراکز خرید در آنکارا:

قلعـه آنـکارا، از زمـان هـای دور مرکـز تجـاری بـوده و امـروزه تجـار فـرش، چـرم و عتیقـه جـات در آن بـرای جـذب گردشـگران بـا یکدیگـر رقابـت مـی کننـد. ایـن قلعـه مـکان مناسـبی بـرای خریـد فـرش و گلیـم بـا قیمتـی مناسـب مـی باشـد. بـا پاییـن رفتـن از قلعـه مـی توانیـد وارد بـازار سرپوشـیده شـوید، یـک بنـای فلـزی کـه در آن مـی توانیـد محصوالت بـا کیفیـت و ارزانـی را بخرید. آنـکارا بیشـترین تعـداد مراکـز خریـد بـر حسـب جمعیـت را در ترکیـه دارد و همـه آنهـا برندهـا و محصـوالت مشـابهی را مـی فروشـند. ایـن مراکـز خریـد بـزرگ همـه روزه بـاز هسـتند و بهتریـن آنهــا پانــورا، کنــت پــارک، کپــا، آرمــادا، گوردیــون، نکســت لــول، کیزیــای AVM و آنکامــال مـی باشـند. عـاوه بـر برندهـای بیـن المللـی، برندهـای باکیفیـت تـرک نیـز در ایـن مراکـز یافـت مـی شـود. ترکیـه صنعـت نسـاجی و پوشـاک بسـیار قدرتمنـدی دارد، و برندهـای تـرک بهتریـن و ارزان تریـن گزینـه بـرای خریـد مـی باشـند. بـه فروشـگاه هـای برندهـای برتـر تـرک کـه در زیرً  آمـده اسـت، حتمـا سـر بزنیـد:

مدرن و گران: Vakko، Beymen، Sarar، Tuzin )زنانه(، Roman )زنانه(، Fabrika

متوسط: Kigiki )مردانه(، Boyner

ارزان و غیر رسمی: Koton، LC Waikiki، Defacto

جین:Mavijeans، Colins

یـک شـرکت تولیـدی شیشـه و بلـور بـه نـام Pasabahce، محصـوالت هنـری زیبـا و ارزانـی را مـی فروشـد کـه یکـی از بهتریـن و منحصربفـرد تریـن سـوغاتی هـای ترکیـه مـی باشـد. خیابـان Tunali Hilmi شـناخته شـده تریـن محلـه بـرای خریـد در آنـکارا مـی باشـد، امـا افزایش روز افـزون مراکـز خریـد بـزرگ، بـازار آن را تـا حـدودی کسـاد کـرده اسـت. بـرای خریـد جواهـرات و نقـره جـات تـرک می توانیـد از مرکـز خریـد قدیمـیKugulu Pasajiکه در مقابـل پـارکKugulu )قـو( قـرار دارد، بازدیـد کنیـد. همچنیـن در 100 کیلومتـری غـرب آنکارا شـهر تاریخـی بـه نـام بـی پـازاری قـرار دارد کـه نقـره هـای دسـت سـازش در ترکیـه معـروف مـی باشـد. بهتریـن مـکان بـرای خریـد نقـره در ایـن شـهر، بـازار جواهـرآلات Kuyumcular مـی باشـد، در ایـن بـازار غذاهـا و نـان هـای محلـی ایـن منطقـه فروختـه مـی شـود.

 

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
مراکز خرید آنکارا راهنمای خرید در آنکارا

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com