سایر شهرها
ایگاسو
ایگاسو
ریودوژانیرو
ریودوژانیرو

پارک های سائوپائولو 

 

ســــائوپائولو بــــه داشــــتن چشــــم انــــداز خاکســــتری و بتونــــی و کمبــــود فضــــای ســــبز معــــروف اســــت، بــــا ایــــن وجــــود جنــــگل هــــای بارانــــی آتالنتیــــک بخــــش بزرگــــی از شــــهر را بــــه خــــود اختصــــاص داده اســــت. ایــــن نواحــــی ســــبز کــــه بــــه دلیــــل توســــعه شــــهری در معــــرض تخریب قرار دارند.

 

پارک های شهر سائوپائولو به سه گروه تقسیم می شوند:

پــــارک هــــای تفریحــــی:  

در ایــــن پارکهــــا تســــهیلات و امکانــــات تفریحــــی، ورزشــــی و فرهنگــــی زیــــادی ایجــــاد شــــده، امــــا از پوشــــش درختــــی و گیاهــــی خوبــــی برخــــوردار نیســــتند. پــــارک Ibiraouera  معــــروف تریــــن پــــارک تفریحــــی شــــهر مــــی باشــــد کــــه مــــوزه هــــای متنــــوع، یادمــــان هــــا و فعالیــــت هــــای فرهنگــــی مختلفــــی را در خــــود جــــای داده اســــت.

پــــارک هــــای اکوتوریســــتی:

بیشــــتر ایــــن پــــارک هــــا توســــط جنــــگل هــــای بارانــــی آتالنتیــــک و دیگــــر اکوسیســــتم هــــای طبیعــــی پوشــــیده شــــده انــــد و امکانــــات تفریحــــی محــــدودی در آنهــــا ایجــــاد شــــده اســــت و بیشــــتر بــــرای آنهایــــی کــــه بــــه دنبــــال ماجراجویــــی و طبیعــــت بکــــر هســــتند، مناســــب مــــی باشــــد. از مهمتریــــن ایــــن پــــارک هــــا مــــی تــــوان بــــه پــــارک هــــای  Cantareira، APA Capivari-Monos و Jaragua اشــــاره کــــرد.

 

پــــارک هــــای ترکیبــــی:

ایــــن پــــارک هــــا ترکیبــــی از دو گــــروه قبلــــی مــــی باشــــند، یعنــــی هــــم تســــهیالت تفریحــــی و هــــم اکوسیســــتم هــــای طبیعــــی بکــــر دارنــــد. اگــــردوســــت داریــــد مناظــــر زیبــــای طبیعــــی را بــــه همــــراه مــــردم دیگــــر ببینیــــد و بــــه جــــای فعالیــــت هــــای ماجراجویانــــه، تفریــــح و اســــتراحت بیشــــتری داشــــته باشــــید، ً حتمــــا بــــه پــــارک هــــای Carmo، Tiete و Horto Floresalبرویــــد. کلیسای جامع سائوپائولو کلیســــای جامــــع See Metropolitan یــــک کلیســــای رومــــن کاتولیــــک مــــی باشــــد کــــه ســــاخت آن در ســــال 1913 شــــروع و 4 دهــــه بعــــد بــــه پایــــان رســــید. ســــبک معمــــاری ایــــن کلیســــا نئــــو گوتیــــک و گنبــــد آن بــــه ســــبک رنســــانس مــــی باشــــد. کلیســــای جامــــع متروپولیتــــن بــــزرگ تریــــن کلیســــای ســــائوپائولو مــــی باشــــد و در لیســــت بــــزرگ تریــــن کلیســــاهای نئوگوتیــــک دنیــــا رتبــــه چهــــارم را دارد. ایــــن کلیســــا در ســــال هــــای 2000 و 2002 کاملاً ًمرمــــت و بازســــازی شــــد. کلیســــای جامــــع ســــائوپائولو 111 متــــر طــــول و 46 متــــر عــــرض دارد. ارتفــــاع دو بــــرج آن  92 متــــر مــــی باشــــد و گنجایــــش 8000 نفــــر را دارد. بیــــش از 800 تــــن مرمــــر کمیــــاب در ســــاخت آن بــــه کار رفتــــه اســــت. ایــــن کلیســــا بــــا طــــرح هایــــی از شــــاخه هــــای بوتــــه قهــــوه، آنانــــاس و حیوانــــات بومــــی برزیــــل از جملــــه آرمادیلــــو تزئیــــن شــــده اســــت. ارگ عظیمــــی نیــــز در ایــــن کلیســــا قــــرار دارد کــــه در ســــال 1954 توســــط شــــرکت ایتالیایــــی Balbiani & Rossi ســــاخته شــــده اســــت.

 

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
تور جاذبه های سائوپائولو تور برزیل دیدنی های برزیل پارک های سائوپائولو 

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com