سایر شهرها
ایگاسو
ایگاسو
ریودوژانیرو
ریودوژانیرو

حاشیه رود پینهیروس سائوپائولو

 

رودخانــــه پینهیــــروس در راســــتای شــــمالی- جنوبــــی از غــــرب ســــائوپائولو مــــی گــــذرد و ســــاحلش یکــــی از زیباتریــــن و جــــذاب تریــــن نواحــــی شــــهر مــــی باشــــد. ســــاحل شــــرقی پــــر از آســــمان خــــراش هایــــی اســــت کــــه بــــه مراکــــز تجــــاری بروکلیــــن نــــوو و ویــــا المپیــــا شــــکل داده اســــت. بــــزرگ تریــــن مســــیر دوچرخــــه ســــواری شــــهر در ایــــن ســــاحل قــــرار دارد. ایــــن منطقــــه جنــــب و جــــوش و هیاهــــوی شــــبانه خاصــــی دارد. ســــاحل غربــــی، دانشــــگاه ســــائوپائولو را در خــــود جــــای داده اســــت و جلــــوه گــــره تضــــاد طبقاتــــی ایــــن شــــهر مــــی باشــــد. آپارتمــــان هــــا و خانــــه هــــای ویلایــــی لوکــــس در کنــــار زاقــــه هــــا و خانــــه هــــای قشــــر فقیــــر جامعــــه ســــاخته شــــده انــــد. پــــل کابلــــی Octavio Frias de Oliveira از وســــط رودخانــــه مــــی گــــذرد. ایــــن پــــل عظیــــم کــــه در ســــال 2008 ســــاخته شــــده اســــت، 138 متــــر طــــول دارد و مارجینــــال پینهیــــروس را بــــه خیابــــان روبرتــــو مارینهــــو متصــــل مــــی کنــــد. شــــکل ایــــن پــــل بســــیار عجیــــب اســــت و شــــبیه X مــــی باشــــد. عــــرض پایــــه آن 76 متــــر و عــــرض نــــوک آن 35 متــــر مــــی باشــــد. ایــن تنهــا پــل دنیــا اســت کــه دو مســیر منحنــی بــا یــک ســتون بتونــی دارد. دو مســیر منحنــی یکــی در ارتفــاع 12 متــری و دیگــری در ارتفــاع 24 متــری قــرار دارد و طــول آنهــا حـدود 900 متـر اسـت. در پایـان دسـامبر کابـل هـای پـل نورپـردازی شـده، و شـبیه درخـت کریسـمس مـی شـوند. ایـن پـل در مناسـبت هـای خـاص دیگـری نیـز نورپـردازی مـی شـود.

 

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
دیدنی های برزیل جاذبه های سائوپائولو تور برزیل تور برزیل سائوپائولو حاشیه رودخانه پینهیروس 

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com