سایر شهرها
ایگاسو
ایگاسو
ریودوژانیرو
ریودوژانیرو

خیابان پائولیستا سائوپائولو

 

 خیابــان پائولیســتا یکــی از محبــوب تریــن کارت پســتال هــا و مظهــر غــرور مــردم ســائوپائولو مـی باشـد. پائولیسـتا یکـی از بـزرگ تریـن مراکـز تجـاری و فرهنگـی شـهر مـی باشـد. تضـاد موجـود در معمـاری و منظـر آن، نمایانگـر قـرارگرفتـن ایـن خیابـان در بیـن بخـش هـای قدیمـی و جدیـد شـهر، مـی باشـد. ایـن خیابـان بـه همـراه محلـه هـای اطرافـش نظیـر روآ آگوسـتا، آلامدا سـانتوس و روآ اسـکار فریـر، گالـری هـا، فروشـگاههـا، تئاترهـا، سـالن هـای سـینما،هتـل هـا، رسـتوران هـا،کافـی شـاپ هـا،کتـاب فروشـی هـای جـذاب و زیـادی رادر خـود جـای داده اسـت و از جاذبه های گردشگری سائوپائولو به شمار می رود

 

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com