سایر شهرها
سائوپائولو
سائوپائولو
ایگاسو
ایگاسو

تالاب رود ریگو دو فریتاس ریودوژانیرو

 ایـن آبگیـر کـه بـه الگـوآ نیـز معـروف اسـت، در منطقـه جنوبـی ریودوژانیـرو قـرار دارد. آب اقیانـوس اطلـس توسـط کانـال جاردیـم الا بـه ایـن تـالاب وارد مـی شـود. ایـن تـالاب در حـال حاضـر یکـی از مهمتریـن جاذبـه هـای گردشـگری ریودوژانیـرو مـی باشـد و بـه قلـب ریودوژانیـرو معـروف اسـت. محلـه الگـوآ نیـز بـر اسـاس نـام ایـن تـالاب نامگـذاری شـده اسـت و قشـر مرفـه ریـو در ایـن محلـه زندگـی مـی کننـد.  ایـن تـالاب بـا4/2 میلیـون متـر مربـع مسـاحت، بهتریـن مـکان بـرای ورزش هـا، تفریحـات آبـی، قایـق رانـی و دوچرخـه سـواری در سـاحل (مسـیر اختصاصـی 5/7 کیلومتـری) می باشـد. تجهیـزات تفریحـی و کیوسـک هـای اغذیـه فروشـی متنوعـی در اطـراف ایـن تـالاب سـاخته شـده اسـت. تـالاب رودریگـو دو فریتـاس چشـم انـداز خوبـی بـه سـواحل کورکـوادو، ایپانمـا و لبلـون دارد.

 

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
دیدنی های برزیل جاذبه های ریودوژانیرو تور برزیل تور برزیل دیدنی های ریو دوژانیرو اطلاعات سفر به ریودوژانیرو

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com