سایر شهرها
سائوپائولو
سائوپائولو
ایگاسو
ایگاسو

مجسمه معروف ریودوژانیرو

مجســــمه ای بــــه ســــبک آرت دکــــو (هنــــر تزئینــــی) کــــه توســــط مجســــمه ســــاز فرانســــوی بــــه نــــام پــــل لندوفســــکی طراحــــی و توســــط مهنــــدس برزیلــــی بــــه نــــام هیتــــور داســــیلوا کوســــتا و مهنــــدس فرانســــوی بــــه نــــام آلبــــرت کاکــــوت ســــاخته شــــده اســــت. طــــول ایــــن مجســــمه 30 متــــر و پایــــه آن 8 متــــر اســــت و عــــرض دســــتان بــــاز شــــده 28 متــــر مــــی باشــــد. ایــــن مجســــمه بــــا بتــــون آرمــــه (مســــلح) و ســــنگ سوپســــتن در بیــــن ســــال هــــای 1922 تــــا 1931 ســــاخته شــــده اســــت. ایــــن مجســــمه 635 تــــن وزن دارد و در ارتفــــاع 700 متــــری نــــوک قلــــه کــــوه کورکــــوادو قــــرار گرفتــــه اســــت. ایــــن مجســــمه ســــمبل ریودوژانیــــرو و در حقیقــــت ســــمبل برزیــــل مــــی باشــــد. ایــــده ی ســــاخت یــــک مجســــمه بــــزرگ در بــــاالی کورکــــوادو اولیــــن بــــار در ســــال 1850 مطــــرح شــــد، زمانیکــــه کشــــیش وینســــنتین، پــــدرو ماریــــا بــــاس، پیشــــنهاد ســــاخت یــــک مجســــمه بــــه افتخــــار پرنســــس ایزابــــل، دختــــر امپراطــــور پــــدرو دوم، را داد، اگرچــــه بــــا ایــــن پــــروژه موافقــــت نشــــد. دومیــــن پیشــــنهاد در ســــال 1920 توســــط حلقــــه کاتولیــــک ریــــو مطــــرح شــــد، آنهــــا یــــک مراســــم تحــــت عنــــوان ((هفتــــه یادمــــان))  برپــــا کردنــــد، تــــا بــــرای ســــاخت مجســــمه ریو، کمــــک و امضــــا جمــــع کننــــد. در میــــان طــــرح هــــای مختلــــف، طــــرح مجســــمه رهایــــی بخــــش بــــا دســــتان بــــاز، بــــه عنــــوان ســــمبل صلــــح انتخــــاب شــــد. مطالعــــات زیــــادی بــــر روی طــــرح انجــــام شــــد و مهندســــین در نهایــــت تصمیــــم گرفتنــــد بــــه جــــای فلــــز از بتــــون آرمــــه اســــتفاده کننــــد. مجســــمه بــــا طراحــــی پــــل لندوفســــکی و هیتــــور داســــیلوا کوســــتا و صــــورت مجســــمه توســــط گئــــورگ لئونیــــدا، مجســــمه ســــاز رومانیایــــی ســــاخته شــــد. ســــاخت مجســــمه 9 ســــال طــــول کشــــید (1922 تــــا 1931) کــــه در آن زمــــان هزینــــه ای بالــــغ بــــر 250000 دالر داشــــت و در 12 اکتبــــر 1931 بازگشــــایی شــــد. در دهــــم فوریــــه 2008، صاعقــــه ای بــــه مجســــمه برخــــورد کــــرد و بــــه انگشــــتان، ســــر و ابــــروی آن آســــیب وارد کــــرد کــــه توســــط دولــــت بازســــازی شــــد. در ســــال 2010 بازســــازی کاملــــی بــــر روی مجســــمه انجــــام شــــد. مجســــمه شســــته شــــد و جاهایــــی کــــه مصالحــــش ریختــــه بــــود ترمیــــم شــــد و ســــاختار آهنــــی درون آن بازســــازی و مجســــمه ضــــد آب شــــد.

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
دیدنی های برزیل جاذبه های ریو دوژانیرو تور برزیل ریودوژانیرو برزیل

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com